Fundusz Ochrony Rolnictwa – kto może dostać środki?

Fundusz Ochrony Rolnictwa

Od 1 lipca 2023 r. producenci rolni, którzy sprzedawali swoje produkty kontrahentowi, który im za te produkty nie zapłacił, ponieważ stał się niewypłacalny, mogą uzyskać odpowiednie rekompensaty. Dla rolników jest to więc znaczne ułatwienie w dochodzeniu swoich należności!

Czym jest Fundusz Ochrony Rolnictwa? 

Fundusz jest wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Jego celem jest umożliwienie producentom rolnym uzyskania rekompensaty w przypadku, gdy podmiot skupujący produkty rolne stanie się niewypłacalny. 

Kto może uzyskać rekompensatę z Funduszu? 

Rekompensaty ze środków finansowych Funduszu Ochrony Rolnictwa są przyznawane i wypłacane producentowi rolnemu, gdy:

• nie otrzymał zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu (podmiotowi prowadzącemu skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych);

• podmiot skupujący stał się niewypłacalny;

• jego wierzytelność nie uległa przedawnieniu. 

Podkreślić należy, że sam fakt braku zapłaty za produkty rolne nie stanowi podstawy do wypłaty rekompensaty, ale konieczne jest uznanie podmiotu skupującego za niewypłacalny. W przypadku, gdy podmiot skupujący stanie się niewypłacalny w danym roku, wówczas rekompensata dla producenta rolnego będzie mogła być przyznana w roku następnym.

Jaka jest wysokość rekompensaty?

Wysokość rekompensaty ustalana jest jako iloczyn określonej procentowej stawki i kwoty wierzytelności netto za zbyte produkty rolne, za które producent rolny nie otrzymał zapłaty od podmiotu skupującego. 

Rekompensata dla producenta rolnego przyznawana będzie w oparciu o:

1. złożony przez producenta rolnego wniosek o przyznanie rekompensaty;

2. informację uzyskaną od podmiotu niewypłacalnego potwierdzającą istnienie wierzytelności wobec danego producenta rolnego w postaci wykazu producentów rolnych.

Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. Zaś stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów.

Obecna wysokość rekompensaty (stan na 17.12.2023 r.) została ustalona na 100%.

Gdzie złożyć wniosek o przyznanie rekompensaty?

Wniosek o przyznanie rekompensaty z Funduszu Ochrony Rolnictwa będzie można składać do dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Do wniosku można załączyć faktury potwierdzające istnienie wierzytelności.

Wniosek można złożyć:

• bezpośrednio we właściwym oddziale;

• przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru;

• za pośrednictwem platformy ePUAP. 

Jeden wniosek dotyczy jednego dłużnika. Natomiast w przypadku, gdy producent rolny składa wniosek o przyznanie rekompensaty, co do kilku podmiotów skupujących, które nie zapłaciły za nabyte od niego produkty rolne, a które stały się niewypłacalne, konieczne jest złożenie wniosków na osobnych formularzach odnośnie każdego z tych podmiotów.

Ważne: Złożenie wniosku o przyznanie rekompensaty podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 złotych, natomiast w przypadku złożenia dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii, przedsiębiorca powinien dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych. Dowód zapłaty należy dołączyć do wniosku w terminie 3 dni od złożenia wniosku. 

Dochody Funduszu Ochrony Rolnictwa

Dochodami Funduszu są: 

  • wpłaty na Fundusz dokonywane przez podmioty skupujące;
  • odsetki od środków lokowanych w formie depozytu Ministra Finansów; 
  • środki finansowe odzyskane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat na rzecz Funduszu

Do wnoszenia wpłat zobowiązane będą podmioty prowadzące skup, przechowywanie, obróbkę lub przetwórstwo produktów rolnych, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Podmioty te będą musiały uiścić opłatę w wysokości 0,125 % wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Opłata dotyczy produktów rolnych nabytych od producentów rolnych. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego powinna być ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych. 

Od kiedy będą naliczane wpłaty? 

Wpłaty na fundusz będą naliczane od 1 stycznia 2024 roku, Zaś pierwsze wpłaty powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 roku –  za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2024 roku.

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej przy ubieganiu się o środki z Funduszu Ochrony Rolnictwa, napisz: pl@slmadwokaci.pl

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This