Regulamin sprzedaży (wzorów pism, umów, poradników, artykułów)

Za pośrednictwem bloga www.slmadwokaci.pl możliwy jest zakup różnego rodzaju materiałów – m.in. artykułów, poradników, pism na zamówienie poprzez kreatory online, wzorów dokumentów.

Autorem bloga i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol, ul. Żeromskiego 4/2, 45-053 Opole, NIP: 7543208760, KRS 0000770474, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail biuro@slmadwokaci.pl.

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) Blog – blog funkcjonujący pod adresem internetowym www.slmadwokaci.pl,

2) Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

3) Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Bloga – m.in. artykuł, poradnik, wzór dokumentu. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.

4) Regulamin – niniejszy regulamin,

5) Sprzedawca – SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol, ul. Żeromskiego 4/2, 45-053 Opole, NIP: 7543208760, KRS 0000770474,

6) Użytkownik – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu Materiału.

 1. Zakupu Materiału może dokonać Użytkownik, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Bloga. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto.
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Przejdź do kasy”.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu tpay.com, którego właścicielem i operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357, numer NIP 7773061579, REGON 300878437, kapitał zakładowy 4 798 500,00 PLN (wpłacony w całości).
 6. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
 7. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Użytkownikiem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału, a Użytkownikowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
 8. Zakupiony przez Użytkownika Materiał dostępny jest do ściągnięcia bezpośrednio ze strony z potwierdzeniem zakupu, o której mowa w ust. 7 powyżej oraz do Użytkownika wysyłana jest automatycznie wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Materiału.
 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office wersja od 2007 wzwyż lub jego odpowiedników (Libre Office, Works, Open Office).
 3. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro@slmadwokaci.pl.
 4. Jeśli charakter Materiału tego wymaga (np. wzór dokumentu prawnego) Użytkownik ma możliwość jego edycji i dostosowania do własnych potrzeb.
 5. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 2 Regulaminu, Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Użytkownika Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Użytkownika jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Użytkownikowi jakiejkolwiek pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.
 1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. biuro@slmadwokaci.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://slmadwokaci.pl/polityka-prywatnosci/.

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z umową o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Materiału na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Użytkownik będący Konsumentem, ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Użytkownik może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Blogu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawcą.


Regulamin sprzedaży usługi – Kreator pisma online oraz Porady prawnej na odległość

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Postanowienia ogólne:
Spółka SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol, prowadząca serwis internetowy slmadwokaci.pl świadczy usługi polegające m.in. na sporządzaniu projektów pism procesowych i pozaprocesowych oraz zapewnieniu reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie;
Niniejszy regulamin określa:
oznaczenie Usługodawcy;
rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
tryb postępowania reklamacyjnego.
Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja treści niniejszego Regulaminu.
Treść Regulaminu jest nieodpłatnie udostępniana Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także może zostać bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Usługobiorcę w każdy czasie za pośrednictwem strony internetowej www.slmadwokaci.pl/regulamin-uslug-internetowych.
2. Definicje:
Regulamin – niniejszy regulamin, który jest nieodpłatnie udostępniany Usługobiorcy przed zawarciem umowy o świadczenie usług, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca
Serwis internetowy(zwany dalej serwisem) – serwis internetowy dostępny pod adresem slmadwokaci.pl za pośrednictwem którego jest świadczona usługa;
Strony – usługodawca oraz usługobiorca;
Usługodawca – SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol, do którego należą wszelkie prawa do Serwisu internetowego, a w szczególności majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy i logotypów;
Usługobiorca – osoba fizyczna, która dokonuje lub zamierza korzystać z usług Serwisu Internetowego;
Usługa – odpłatne sporządzenie przez Usługodawcę, na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę Dokumentu, będącego projektem pisma procesowego lub pozaprocesowego (zwanym dalej: pismem) stanowiącego informację prawną. Dokument nie jest poradą prawną lub opinią prawną;
odpłatne sporządzenie przez Usługodawcę, na podstawie danych podanych przez Usługobiorcę Dokumentu, będącego pismem procesowym lub pozaprocesowym (zwanym dalej: pismem) oraz reprezentacja profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie, w jednolitej cenie na terenie całej Polski, zwany pismo oraz reprezentacja z pełnomocnikiem.
Zamówienie Dokumentu – oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez wypełnienie formularza, podanie adresu poczty internetowej Usługobiorcy oraz dokonanie zapłaty (zamówienie z obowiązkiem zapłaty), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług poprzez sporządzenie projektu pisma za pośrednictwem Serwisu internetowego;
Zamówienie Dokumentu z reprezentacją pełnomocnika w sądzie – oświadczenie woli Usługobiorcy ujawnione poprzez: wypełnienie formularza, podanie adresu poczty internetowej Usługobiorcy oraz dokonanie zapłaty (zamówienie z obowiązkiem zapłaty), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług poprzez sporządzenie pisma oraz udział profesjonalnego pełnomocnika na rozprawie;
Formularz – formularz dostępny w Serwisie internetowym, umożliwiający Usługobiorcy udzielenie odpowiedzi w celu sporządzenia przez Usługodawcę i przesłania Usługobiorcy projektu pisma;
Zapłata – obciążenie rachunku bankowego Usługodawcy wysokością wynagrodzenia, podaną Usługobiorcy po wypełnieniu formularza i na wskazany nr rachunku bankowego;
Wydatki biurowe – wydatki poniesione na znaczki pocztowe wg aktualnego cennika operatora pocztowego, koperty, papier, kserokopie wszystkie wg cennika będące załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
Koszty sądowe, koszty mediacji, koszty opłaty kancelaryjne – wszystkie wydatki ponoszone na podstawie Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 27 kwietnia 2010 r.(Dz. U. Nr 90, poz. 594);
Pełnomocnik, profesjonalny pełnomocnik – adwokat, radca prawny, aplikant adwokacki lub aplikant radcowski;

3. Oznaczenie Usługodawcy
Przez usługodawcę rozumie się spółkę SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol, ul. Żeromskiego 4/2, 45-053 Opole, KRS 0000770474, NIP 7543208760, adres poczty elektronicznej: biuro@slmadwokaci.pl, numer telefonu: (+48) 736666545 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).

Prawa autorskie do serwisu i ich treści należą do SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol. Świadczenie Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, nie powoduje przejścia na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do Utworów. Usługobiorcy przysługuje prawo wykorzystania dokumentu w ramach dozwolonego użytku, natomiast na umieszczenie w Internecie lub rozpowszechnianie w inny sposób wymagana jest zgoda Usługodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Usługodawca świadczy Usługi za pośrednictwem Serwisu internetowego pod adresem www.slmadwokaci.pl, w tym usługi:

Odpłatne polegające na sporządzenie projektu pisma na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę.
Odpłatne polegające na sporządzenie pisma na podstawie informacji podanych przez Usługobiorcę oraz przydzielenie profesjonalnego pełnomocnika reprezentującego Usługobiorcę na rozprawie.
Odpłatne polegające na udzieleniu porady prawnej na pośrednictwem środków komunikowania się na odległość – telefon, e-mail, Skype, Zoom, Whatsapp, Messenger.
Nieodpłatne polegające na możliwości korzystania z treści umieszczonych przez Usługodawcę na stronach Serwisu internetowego.
Świadczone za pomocą poczty elektronicznej polegające na wysyłaniu na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej biuletynu informacyjnego lub informacji handlowej lub marketingowej.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Warunki techniczne niezbędne do zawierania umów ze Sprzedawcą:
komputer z dostępem do Internetu;
przeglądarka internetowa w wersji równej lub wyższej: Mozilla Firefox 20.X, Internet Explorer 8.X, Opera 12.X, Google Chrome 25.X, Safari 5.X;
zalecana rozdzielczość monitora: 1024×768 lub większa;
włączona obsługa JAVASCRIPT;
włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies;
posiadanie adresu e-mail.
2. Zakaz dostarczania treści bezprawnych.
Na stronach serwisu slmadwokaci.pl nie ma treści o charakterze bezprawnym, w szczególności nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, ani treści o charakterze pornograficznym. Zakazane jest również dostarczanie przez Usługobiorcę treści o takim charakterze.

§ 4. ZASADY WYKONYWANIA USŁUGI
Złożenie zamówienia Dokumentu:
1. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy:
Zamówienia są przyjmowane przez Usługodawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu przez cały rok.
Zamówienie jest skuteczne, jeśli Usługobiorca prawidłowo wypełni formularz zamówienia, prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres poczty elektronicznej na który ma być wysłany projekt pozwu o rozwód oraz numer telefonu kontaktowego. Tylko prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia umożliwia realizację zamówienia Dokumentu i Dokumentu z reprezentacją pełnomocnika w sądzie. O każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu kontaktowego przed zakończeniem świadczenia Usług, Usługobiorca jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikłą z powodu niemożności zapoznania się przez Usługobiorcę z treścią przesłanej przez Usługodawcę wiadomości, a przesłanie Dokumentu na podany adres uznaje się wykonanie Usługi przez Usługodawcę.
Złożenie wiążącego zamówienia Dokumentu za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wymaga wypełnienia przez Kupującego stosownego zamówienia na formularzu Zamówienie i dokonanie zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia podanego po wypełnieniu formularza na wskazany nr rachunku bankowego Usługodawcy lub prawidłowe dokonanie płatności za pośrednictwem Tpay.com.
2. Skutki potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania oferty:
Złożenie zamówienia za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz potwierdzenie zamówienia przez Usługodawcę jest równoznaczne z zawarciem umowy dostarczenia Dokumentu lub Dokumentu z reprezentacją pełnomocnika w sądzie w zależności od wyboru Usługi.
Usługodawca, po zaksięgowaniu opłaty na rachunek bankowy, potwierdza niezwłocznie złożone Zamówienie Dokumentu.
Wykonanie usługi:
Wykonanie usługi, gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza – w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę nastąpi kontakt ze strony Usługodawcy, jego pracownika, współpracownika lub konsultanta z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu. W ciągu następnych 14 dni Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pozwu na podany adres poczty internetowej. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę.

Kwoty podane na stronach portalu www.slmadwokaci.pl są cenami brutto. Kwota nie zawiera kosztów sądowych, kosztów mediacji i opłat kancelaryjnych, a także wydatków biurowych.

Wykonanie usługi z pełnomocnikiem: gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza – w ciągu 7 dni od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę następuje kontakt ze strony Usługodawcy, jego pracownika, współpracownika lub konsultanta z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu. Następnie do Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pozwu i pełnomocnictwo na podany adres poczty internetowej. Po zaakceptowaniu projektu pisma, wyrażeniu zgody na złożenie/wysłanie pisma, otrzymaniu pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, pismo jest wysyłane. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od zaksięgowania opłaty przez Usługodawcę.

Oferta z pełnomocnikiem: Kwoty podane na stronach portalu www.slmadwokaci.pl są cenami brutto, nie zawierają kosztów sądowych oraz kosztów mediacji, opłat kancelaryjnych i wydatków biurowych, a także kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę sądową. Cena obejmuje sporządzenie pisma przez doświadczonego prawnika oraz reprezentację strony wskazanej w formularzu, jako powódka/powód przez pełnomocnika procesowego na pierwszej lub ewentualnie drugiej rozprawie sądowej w danej sprawie. Obecność na trzeciej i kolejnych rozprawach będzie związana z koniecznością udzielenia dalszego pełnomocnictwa i uzgodnienia wynagrodzenia dla pełnomocnika procesowego wg jego stawek. Podobnie sytuacja będzie wyglądała, gdy strona przeciwna będzie żądała orzeczenia winy, oddalenia powództwa lub zmiany propozycji w zakresie alimentów, władzy rodzicielskiej lub kontaktów z dziećmi, wówczas należy udzielić pełnomocnictwa i uzgodnić koszty reprezentacji na nowo.

Wykonanie usługi z pełnomocnikiem, gdy Usługobiorca wyrazi zgodę na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, a płatność następuje bezpośrednio po wypełnieniu formularza – projekt pisma jest przygotowywany na podstawie danych podanych w formularzu i w ciągu 7 dni jest wysyłany na podany w formularzu adres zamieszkania wraz z pełnomocnictwem, w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu płatności dokonanej przy odbiorze, następuje kontakt telefoniczny ze strony Usługodawcy, jego pracownika, współpracownika lub konsultanta z Usługobiorcą w celu wyjaśnienia okoliczności faktycznych podanych w formularzu. Następnie do Usługobiorcy zostanie wysłany projekt pisma i pełnomocnictwo na podany adres poczty internetowej. Po zaakceptowaniu projektu pisma, wyrażeniu zgody na złożenie pisma, otrzymaniu pełnomocnictwa oraz potwierdzenia uiszczenia opłaty od pełnomocnictwa, pismo jest wysyłane. Gdy Usługobiorca nie wyrazi zgody na rozpoczęcie wykonania Usługi przed upływem 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, wówczas kontakt następuje po 14 dniach od złożenia zamówienia.

Usługodawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu do sporządzenia Dokumentu w przypadku konieczności uzyskania od Usługobiorcy lub podania przez Usługobiorcę dalszych, dodatkowych danych.
Kontakt Usługodawcy z Usługobiorcą odbywa się od poniedziałku do piątku od godziny 9 do 17, do terminów przewidzianych na kontakt nie są liczone soboty i niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy.
Usługobiorca wyraża zgodę na podejmowanie przez Usługodawcę współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami przy realizacji poszczególnych etapów lub elementów zamówionej usługi w zakresie niezbędnym do jej wykonania.
3. Zasady i sposoby utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę treści zawieranej umowy:
Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie Usługobiorcy niezwłocznie po zawarciu umowy wiadomości na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcy;

4. Metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych.
Po złożeniu zamówienia i otrzymaniu potwierdzenia od Usługodawcy, Usługobiorca może dokonać korekty danych zawartych w formularzu zamówienia w czasie 24 h wysyłając na adres poczty elektronicznej biuro@slmadwokaci.pl informację o korekcie danych podanych w formularzu. Usługobiorca po otrzymaniu korekty, potwierdza zmianę danych, co jest równoznaczne z zawarciem nowej umowy.
5. Wykonanie zamówienia:
Usługodawca powinien wykonać umowę zawartą na odległość najpóźniej w terminie 30 dni po złożeniu przez Usługobiorcę oświadczenia woli o zawarciu umowy. Przez wykonanie umowy rozumie się: wysłanie Usługobiorcy projektu pisma lub wniesienie pisma przez profesjonalnego pełnomocnika. Jeżeli Usługodawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Usługobiorca wstrzymuje prace, lub podane przez Usługobiorcę dane są nieprawidłowe lub niepełne, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 7 dni (siedmiu dni) od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Usługobiorcę i przygotować Dokument na podstawie danych otrzymanych przez Usługodawcę z adnotacją jakie elementy Dokumentu wymagają poprawy lub uzupełnienia albo zwraca otrzymane wynagrodzenie.
Dokument wysyłany jest na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu zamówienia.
Na każdy dostarczony Dokument usługodawca wystawia imienny dowód zakupu (paragon/fakturę) w terminie 7 dni od dnia obciążenia rachunku Usługodawcy. Faktura lub paragon zostanie przesłana Usługobiorcy na podany przy wypełnianiu Formularza adres poczty elektronicznej.
Płatność za zamówiony Dokument następuje po wypełnieniu formularza i naciśnięciu przycisku „Wyślij” lub przy odbiorze, gdy Usługobiorca wybrał opcję płatności za pobraniem.
Usługobiorca jest zobowiązany do podania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz do korzystania z Serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi zwyczajami, mając jednocześnie na uwadze ochronę dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do witryny internetowej wynikający z przyczyn od niego niezależnych, siły wyższej lub działania osób trzecich, jak również zastrzega prawo do czasowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwatorskie, modernizację, rozbudowę, konserwacje lub modyfikacje Serwisu internetowego. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o terminie ponownego świadczenia usług w przypadku zaprzestania świadczenia usług ze względu na modyfikacje Serwisu internetowego.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych droga elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej) oraz nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, w tym ze względu na korzystanie przez usługobiorcę z Serwisu sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
Cena usługi podana jest na stronie Serwisu Internetowego slmadwokaci.pl. Do podanych kwot nie wlicza się opłat biurowych, kosztów sądowych, kosztów mediacji, kosztów opłat kancelaryjnych oraz wynagrodzenia pełnomocnika za udział w trzeciej i następnych rozprawach. Za zamówiony Dokument Usługobiorca może zapłacić przelewem bankowym na wskazany rachunek bankowy Usługodawcy lub za pomocą usługi płatności internetowych Tpay.com. W tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko Usługobiorcy. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Tpay.com.
§ 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
Usługobiorcy przysługuje prawo złożenia reklamacji. Reklamacja może dotyczyć świadczenia usługi przez usługodawcę w ramach Serwisu internetowego.
Reklamacje należy przesłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Usługodawcy biuro@slmadwokaci.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
Usługodawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcy i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie, poprzez sms lub na podany adres poczty elektronicznej.
Wraz ze złożoną reklamacją, usługobiorca wyjaśni opis reklamacji, dostarczy swoje dane kontaktowe. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i tylko reklamacje zawierające powyższe dane stanowią warunek niezbędny do rozpatrzenia reklamacji.
§ 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Usługobiorcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów – jeśli jest konsumentem.
Okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.
Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi w odniesieniu do umów zawieranych na odległość, gdy usługa została w pełni wykonana, a rozpoczęto spełnianie świadczenia za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę.
Odstąpienie od usługi po rozpoczęciu spełniania świadczenia, za wyraźną uprzednią zgodą Usługobiorcy oraz po przyjęciu przez niego do wiadomości, że utraci przysługujące mu prawo do odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania umowy przez przedsiębiorcę, wiążę się z opłatą manipulacyjną w w wysokości 100 złotych i jest jedynie możliwe za zgodą usługodawcy.
§ 7. Postanowienia końcowe
Umowy o świadczenie usługi zawierane przez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim oraz według prawa polskiego.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 121); Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. 2012 poz. 1225 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zostają poddane właściwym sądom powszechnym w Polsce.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Serwisu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Usługobiorcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
Załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część. Wśród załączników znajdują się:
wzór formularza odstąpienia od umowy;
wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.
§ 8. Dane osobowe
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu Internetowego jest SLM Adwokaci Stadnicki Lech Musiol, ul. Żeromskiego 4/2, 45-053 Opole, woj. opolskie), NIP 754 320 87 60, KRS 0000770474, adres poczty elektronicznej: biuro@slmadwokaci.pl, numer telefonu: +48 736666545 (opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Usługobiorcą i wykonywania Usługi zamówionych przez Usługobiorcę w Serwisie Internetowym.
Administrator przetwarza dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, PESEL, numer rachunku bankowego (w razie dokonywania płatności przelewem tradycyjnym).
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 4. jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu internetowego lub zawarcia umowy o świadczenie usługi. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi drogą elektroniczną lub zawarciem Umowy usługi.
Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie korzystania z Serwisu Internetowego, Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną oraz zawarcia umowy.
Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usuwania.
Podanie danych osobowych przez Usługodawcę jest dobrowolne, jednakże niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Serwisu internetowego.
Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

Załączniki:

1.

FORMULARZ REKLAMACJI

Imię i nazwisko: …………………
Adres zgłaszającego: …………………

Numer telefonu
komórkowego/stacjonarnego: …………………
Adres mailowy: …………………

Numer zamówienia: …………………
Data zgłoszenia reklamacji: …………………

Data zakupu: …………………

Data zauważenia wady: …………………

Proszę o wyjaśnienie powodu reklamacji:
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………

Szczegółowy opis:
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………

Roszczenia Kupującego (proszę zaznaczyć):
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………

Zapoznałam(łem) się z regulaminem Serwisu Internetowego i z zasadami reklamacji.

Podpis: ……………………………..

2.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA

Imię i nazwisko: …………………
Adres zgłaszającego: …………………
Numer telefonu: …………………
Adres mailowy: …………………
Dane konta bankowego, na który ma nastąpić przelew zapłaconej kwoty:
……………………………………………..……………………………………………………
Data zakupu: …………………
Data zgłoszenia zwrotu: …………………
Numer zamówienia / faktury: …………………

Zapoznałem/łam się z regulaminem Serwisu Internetowego i z zasadami dokonywania zwrotów.

Data i podpis: …………………

Prawo odstąpienia od Usługi.
1. Usługobiorca, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki, wysyłając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, chyba że świadczenie usług zostało rozpoczęte, za zgodą Usługobiorcy, przed upływem tego terminu.
2. Oświadczenie/formularz zwrotu powinien być wysłany przez Usługobiorcę drogą elektroniczną na adres biuro@slmadwokaci.pl niezwłocznie po otrzymaniu formularza Serwisu Internetowy dokonuje potwierdzenia jego otrzymania.
3. W  przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy zwrot wpłaconej kwoty następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oryginału formularza zwrotu przez Serwis Internetowy.
4. Usługodawca prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy podany w zamówieniu korektę faktury sprzedaży z automatyczną prośbą potwierdzenia otrzymania wiadomości.
5. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto wskazane przez Usługobiorcę w formularzu zwrotu w przypadku płatności za pobraniem, lub na konto, z którego dokonywana była płatność on–line albo w inny sposób wskazany przez Usługobiorcę.