Restrukturyzacja gospodarstwa rolnego – cz. 1

Czym jest restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne, które popadły w spiralę długów mogą uwolnić się od tego zjawiska poprzez przeprowadzenie procesu restrukturyzacji ciążących na nich zobowiązań.

Może to odbyć się w ramach tzw. restrukturyzacji o zatwierdzenie układu i to rozwiązanie jest często bardzo korzystne dla rolników.

 Co to jest postępowanie restrukturyzacyjne?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest prowadzone w celu zapobieżenia ogłoszeniu upadłości dłużnika. Postępowanie to jest prowadzone wobec:

  • dłużników niewypłacalnych
  • lub zagrożonych niewypłacalnością. 

Jego celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami oraz zatrzymanie powiększania spirali długów.

Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Czym jest stan niewypłacalności?

Z kolei dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Stan ten ma miejscy w wypadku, gdy nie jest w stanie spłacać długów od przynajmniej 3 miesięcy.

Chodzi więc o sytuację, w której niezdolność zadłużonego rolnika do spłacania swoich długów ma charakter trwały. Nie dotyczy to takiej sytuacji, gdy mają miejsce jedynie przerwy w regulowaniu swoich zobowiązań.

Wystarczy również, gdy dłużnik nie jest wstanie regulować należności nawet w stosunku do jednego tylko wierzyciela, na przykład banku w którym został zaciągnięty kredyt.

Dodać należy, że niespłacane zobowiązania dłużnika, powinny być wymagalne, a więc nadawać się do dochodzenia przed sądem. Oznacza to, że muszą one być:

  • bezsporne
  • po upływie terminu płatności, 
  • nieprzedawnione,
  • nieumorzone.

Nie jest jednak konieczne, żeby były już wydane wyroki sądowe nakazujące zapłatę.

Musisz wiedzieć, że niespłacanie długów pieniężnych przez dłużnika może dotyczyć zarówno zobowiązań prywatnoprawnych, jak i publicznoprawnych (podatki, składki ZUS itp.). 

W kontekście niewypłacalności dłużnika, nie jest ważny rozmiar (wielkość) jego długów, dlatego też niewykonywanie zobowiązań nawet o niewielkiej wartości może oznaczać niewypłacalność dłużnika w rozumieniu ustawy. 

Kto może skorzystać z restrukturyzacji?

Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec:

  • przedsiębiorców,
  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, prostych spółek akcyjnych i spółek akcyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • wspólników osobowych spółek handlowych ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • wspólników spółki partnerskiej.

Restrukturyzacja a prowadzenie gospodarstwa rolnego

Podkreślenia wymaga fakt, że na gruncie prawa restrukturyzacyjnego rolnicy indywidualni traktowani są jak przedsiębiorcy pomimo braku wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Prowadzenie działalności rolniczej oznacza bowiem, że rolnik jest po prostu przedsiębiorcą. 

Już niedługo w części 2. – o tym, jak konkretnie wygląda proces restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This