Umowa kupna sprzedaży – maszyna rolnicza

Umowa sprzedaży (nazywana często “umową kupna-sprzedaży”) jest jednym ze sposobów przeniesienia własności rzeczy, zarówno ruchomości jak i nieruchomości. W tym artykule omówię umowę sprzedaży maszyn rolniczych, zatem omówione zostaną istotne postanowienia umów sprzedaży rzeczy ruchomych.

Nazwa umowy sprzedaży

Umowa sprzedaży często bywa nazywaną ‘’umowa kupna – sprzedaży’’. Nie ma to w praktyce znaczenia – nazwa umowy nie wywiera wpływu na ważność umowy. W umowach istotna jest jej treść, nie jej tytuł.

Tylko forma pisemna czy może być ustna?

Przepisy prawa nie regulują bezpośrednio formy umowy sprzedaży ruchomości, w przeciwieństwie do umowy sprzedaży nieruchomości, gdzie – jak wszyscy wiemy – obowiązkową formą jest akt notarialny. W przeciwnym razie umowa będzie nieważna.

Umowa sprzedaży należy do umów wzajemnych zobowiązujących. Na mocy takiej umowy sprzedawca zobowiązany jest do przeniesienia własności rzeczy na kupującego i wydania mu przedmiotu umowy, a kupujący do odebrania rzeczy i zapłaty umówionej ceny.

Przepisy nie wymagają, żeby umowa została zawarta pisemnie, ale ja stanowczo doradzam, żeby wszystkie umowy zawierane przez rolnika/przedsiębiorcę z innymi rolnikami/przedsiębiorcami były zawierane na piśmie! Wszystkie – nie tylko umowy sprzedaży. 

Obowiązkowe elementy umowy sprzedaży

1. Każda umowa musi zawierać oznaczenie stron tj. kupującego oraz sprzedawcy. Dane stron umieszcza się na samym początku umowy, zaraz pod jej nazwą. W tym miejscu powinny znaleźć się takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL strony, a w przypadku przedsiębiorcy należy dodatkowo wskazać numer NIP lub KRS oraz siedzibę firmy. 

2. Kolejną istotną kwestią, która wymaga sprecyzowania jest przedmiot umowy. Należy tu w miarę dokładnie opisać nabywany/sprzedawany przedmiot tj. wskazać markę, model, rok produkcji, numer VIN, aktualny przebieg, pojemność silnika, kolor. Maszyna – przedmiot umowy musi być skonkretyzowana – nie można poprzestać na ogólnych sformułowaniach, należy tak opisać rzecz, aby możliwa była jej identyfikacja. Warto sprawdzić, czy numer VIN pokrywa się z numerem wskazanym w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

3. Cena sprzedaży również należy do obowiązkowych postanowień umowy sprzedaży. Brak wskazania w umowie ceny może prowadzić będzie do potraktowania takiej umowy jako umowy darowizny! Natomiast wybór sposobu uiszczenia ceny należy do stron, może być uregulowana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. Warto również zadbać o to, aby cena była wyrażona również słownie – pozwoli to uniknąć ewentualnych pomyłek. 

4. Do istotnych elementów umowy należy również data oraz miejsce sporządzenia umowy. Datę oraz miejscowość zazwyczaj umieszcza się w górnym prawym rogu tekstu, natomiast podpisy obu stron pod tekstem. 

Zatem, biorąc pod uwagę moją radę, żeby każdą umowę zawieraną pomiędzy przedsiębiorcami spisywać – jeśli nie macie czasu, żeby napisać ją staranną, to znajdźcie przynajmniej skrawek papieru i spiszcie na nim podstawowe warunki danej umowy. Zgodnie z poniższą grafiką:

Zdjęcie z naszego Instagrama

Elementy dodatkowe umowy

1. Co do zasady osobą odpowiedzialną za wady przedmiotu umowy jest sprzedawca. Często jednak w umowach pojawia się zapis informujący, że np. kupujący zapoznał się ze stanem faktycznym pojazdu i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń – warto dokładnie obejrzeć nabywany pojazd oraz sprawdzić dokumenty jakie się z nim wiążą, choć taki zapis w umowie, że nabywca nie wnosi żadnych zastrzeżeń, nie chroni sprzedawcę przed odpowiedzialnością za wady maszyny.

2. Jeżeli jesteśmy kupującym należy żądać, aby w umowie znalazło się oświadczenie sprzedawcy, że przedmiot sprzedaży jest jego własnością, jest wolny od wad prawnych i nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia (np. kredytów). 

3. Niekiedy w umowach pojawiają się zapisy dotyczące terminu wydania rzeczy, miejsca przekazania, jak również uregulowania zaliczek. Kwestie te regulują strony zgodnie z ich wolą – należy upewnić się, czy nie godzą one w nasz interes i czy jesteśmy w stanie im sprostać.

4. W umowach zazwyczaj wskazuje się też, że wszelka zmiana postanowień tej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

O czym jeszcze warto pamiętać przy umowie sprzedaży?

Dokument umowy to jedno, a wszelkie pozostałe dokumenty, o jakich uzyskanie należy się ubiegać to drugie. Jeżeli jesteśmy kupującym, musimy dopilnować, aby wraz z umową wydane zostały takie dokumenty jak:

  • dowód rejestracyjny,
  • karta pojazdu,
  • polisę OC (dowód zapłaty),
  • dowód zapłaty podatku akcyzowego (jeżeli rzecz została sprowadzana z zagranicy).

Warto w umowie wymienić przekazywane dokumenty jako załączniki. Umowę oczywiście należy sporządzić w dwóch egzemplarzach tj. po jednym dla każdej ze stron.

Udostępnij
Przemysław Lech

Przemysław Lech

Adwokat, od 2012 roku specjalizuje się w problemach prawnych hodowców zwierząt. Zaufało mu już ponad 180 klientów. Prowadzi sprawy w całej Polsce.

Share This